ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
 

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Начальник: доцент Шарапова Тетяна Анатоліївна,
e-mail: sharapova@zgia.zp.ua
Аудиторія 24
Тел. 3-44

Навчальний відділ академії здійснює організацію, управління і контроль навчального процесу. Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом, який реалізує діяльність від імені і за дорученням ректорату.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
У своїй повсякденній діяльності навчальний відділ керується Законом України „Про вищу освіту”, відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами та нормативними актами Міністерства освіти і науки, Статутом ЗДІА, Положенням про організацію навчального процесу у ВНЗ України, рішеннями Вченої ради та наказами ректора академії.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА
ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

 • Підготовка нормативних документів академії з питань організації навчального процесу.
 • Підготовка проектів наказів, розпоряджень і вказівок з усіх питань організації навчального процесу та контроль за їх виконанням.
 • Підготовка необхідних матеріалів для розгляду на ректораті та Вченій раді академії.
 • Складання плану організації навчального процесу академії на н. рік.
 • Підготовка річного звіту в МОНУ про підсумки діяльності академії.
 • Підготовка пропозицій щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад ПВС.
 • Організація ліцензування та акредитацій спеціальностей при закінченні терміну дії ліцензії та сертифікатів про акредитацію.
 • Підготовка інформації до реєстру вищих навчальних закладів та надання її у ДАК.
 • Формування з приймальною комісією проектів пропозицій щодо планів прийому до ЗДІА на навчальний рік.
 • Підготовка форми звітності щодо показників економічного та соціального розвитку (5-ВО).
 • Підготовка за окремими дорученнями листів, довідок, інформації, пропозицій тощо.

СКЛАД НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
До складу навчального відділу входять:

 • сектор планування навчальної роботи,
 • сектор моніторингу якості навчального процесу,
 • сектор підготовки документів про вищу освіту
 • диспетчерський сектор.
Сектор планування навчальної роботи
 • Погодження навчальних та робочих навчальних планів з напрямів та спеціальностей відповідно до діючих галузевих стандартів.
 • Контроль за виконанням робочих навчальних планів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.
 • Підготовку на основі робочих навчальних планів семестрових графіків навчального процесу зі спеціальностей.
 • Формування лекційних потоків з дисциплін кафедр академії.
 • Формування загального обсягу річного навчального навантаження по академії та затвердження обсягів навантаження за посадами.
 • Забезпечення функціонування підсистеми АСУ навчальним процесом „НАВАНТАЖЕННЯ” (Розрахунок загального та кафедральних річних навчальних навантажень).
 • Щомісячний облік та перевірка виконання кафедрами та ПВС запланованого навчального навантаження.
 • Формування річного погодинного фонду оплати та контроль за його виконанням.

Сектор моніторингу якості навчального процесу.

 1. Організація проведення та аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень з метою визначення рівня відповідності підготовки студентів (випускників) вимогам стандартів освіти за результатами:
  • вхідного контролю студентів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр»;
  • поточного контролю успішності студентів у напівсеместрах та результатів захисту курсових робіт;
  • підсумкового контролю успішності студентів за результатами осіннього та весняного семестрів;
  • контролю якості залишкових знань у формі проведення ректорських контрольних робіт вибірково з дисциплін гуманітарного і соціально-економічного циклу, природничо-наукового циклу та циклу професійної практичної підготовки;
  • державної атестації всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 2. Організація та проведення моніторингу навчальної, науково-методичної та організаційної роботи викладачів у навчальному році на основі рейтингування їхньої діяльності:
  • формування бази даних результатів соціологічних опитувань студентів стосовно якості викладання дисциплін, методичної забезпече¬ності тощо - для урахування при узагальненні даних рейтингування професорсько-викладацького складу;
  • узагальнення (на основі самозвітів) даних рейтингування професорсько-викладацького складу кафедр факультетів;
  • підготовка виборки з баз даних результатів анкетування студентів та рейтингування ПВС для визначення кращих лекторів та викладачів;
  • аналіз результатів проведення відкритих занять викладачами.
 3. Організація та проведення моніторингу підготовки готовності факультетів та кафедр до навчального процесу.
 4. Розробка та коригування навчально-облікової документації (індивідуальні плани студентів та викладачів, навчальні картки, залікові книжки, журнали академічних груп, тощо) та моніторинг ведення документації деканатами факультетів і кафедрами.
 5. Всебічний моніторинг кафедр та деканатів факультетів з питань організації поточної навчальної роботи.
Диспетчерський сектор
 1. Складання, на основі РНП спеціальностей, графіків навчального процесу та індивідуальних розподілів навчального навантаження розкладів занять студентів денної та заочної форми навчання:
  • розклад проведення поточних занять;
  • розклад проведення підсумкового контролю студентів (сессія);
  • розклад проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача;
  • розклад проведення ректорських контрольних робіт, комплексних контрольних робіт;
  • розклад проведення засідань державної екзаменаційної комісії.
 2. Контроль відповідності розкладів занять і заліково-екзаменаційних сесій РНП та семестровим графікам навчального процесу.
 3. Організація та облік санкціонованих керівництвом академії змін розкладу та оперативного оповіщення (за допомогою об’яв на дошках розкладів) кафедр, деканатів.
 4. Виділення наявних аудиторій за запитом (при наявності дозволу керівництва академії) для проведення організаційних, виховних та громадських заходів.
 5. Організація моніторингу наявного аудиторного фонду та ефективності його використання.

Сектор підготовки документів про вищу освіту.

 1. Основні функції:
  формування заявок на виготовлення студентських квитків, дипломів, додатків, додатків європейського зразка та контроль за їх рухом та обліком;
 2. формування електронних документів, необхідних для замовлення друку студентських квитків, дипломів та додатків європейського зразка з використанням програми «Education»;
 3. друк та видача академічних довідок відрахованим студентам;
 4. Формування бази даних «Контингент» та забезпечення на її основі повного обліку контингенту студентів та його руху.
 5. Контроль складу академічних груп.
 6. робота в ЄДЕБО в частині формування звітів та електронних пакетів для замовлення студентських квитків та документів про освіту державного зразка;
 7. підготовка звітів про роботу академії за формами, передбаченими чинним законодавством;
 8. підготовка відповідей на запити правоохоронних органів, навчальних закладів, організацій та інших установ, що передбачені чинним законодавством.
Реквізити для оплати вартості замовлення та виготовлення: диплома; студентського квитка; додатка до диплома звичайного зразка; додатка до диплома європейського зразка; академічної довідки.
Код ЄДРПОУ 05402565; р/р 31257202207578:
ГУДКСУ у Запорізькій області МФО 813015: Контакти: тел. +38(061) 227-12-91
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019