ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізька державна інженерна академія

МАТЕРІАЛИ XXII НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ,
АСПІРАНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЗДІА 2017
МЕТАЛУРГІЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ТОМ I

ТІТУЛ

1 Ілюхін С.О., маг., Воденніков С.А., проф., д.т.н. Вдосконалення процесів агломерації з використанням енергозберігаючих засобів 3
2 Литвин О.В., маг., Плохинська Т.О., маг., Мосейко Ю.В., доц., к.п.н.
Дослідження впливу додавань гранул повернення на показники процесу спікання та якість агломерату
4
3 Мась О.О., маг., Башлій С.В., доц., к.т.н. Вдосконалення технології ви-робництва феросиліцію за рахунок часткової заміни коксу на антрацит 5
4 Кріпак М.В., маг., Харченко О.В., доц., к.т.н. Вторинне електротермічне легування і рафінування металу за часті газової фази 5
5 Захарчук І.О., ст., Куріс Ю.В., проф., д.т.н. Дослідження теплофізичних характеристик доменних шлаків 6
6 Балаш Д.Р., маг., Кириченко О.Г., доц., к.т.н. Використання комбінованої продувки для збільшення частки брухту в металевій шихті 7
7 Звегінцев Д.А., маг., Башлій С.В., доц., к.т.н. Струменево-нішева техноло-гія спалювання палива (СНТСП) 8
8 Тіщенко Д.А., маг., Харченко О.В., доц., к.т.н. Дослідження теплових ефектів матеріалів за позапічної обробки сталі 9
9 Гілевич Я.Р., маг., Терновий Ю.Ф., проф., д.т.н. Аналіз робіт з виробниц-тва металевих сплавів під час кристалізації за умов, близьких до наваго-мості 10
10 Кречко А.В., маг., Харченко О.В., доц., к.т.н. Дослідження термодинаміки розчинення азоту в легованих розплавах заліза 10
11 Воденнікова О.С., доц., к.т.н., Воденнікова Л.В., ст. викл. Сучасний стан, проблеми та перспективи безперервної розливки сталі в Україні 11
12 Сінько А.В., маг., Воденнікова О.С., доц., к.т.н. Ефективність використан-ня кальцієвмісних сплавів під час обробки сталі порошковим дротом 12
13 Гамаль Р.О., маг., Кириченко О.Г., доц., к.т.н. Дослідження технології вакуумування шарикопідшипникових сталей 13
14 Донченко О.Л., маг., Мосейко Ю.В., доц., к.п.н. Дослідження причин ут­ворення проривів та обривів скоринки металу, що кристалізують 14
15 Клясєва К.А., маг., Кириченко О.Г., доц., к.т.н. Дослідження технології підвищення якості колісної сталі методами спецелектрометалургії 15
16 Коваленко І.В., маг., Кириченко О.Г., доц., к.т.н. Розробка та дослідження технології комплексного рафінування сталі від шкідливих домішок 15
17 Штепа О.Г., маг., Харченко О.В., доц., к.т.н. Термодинаміка і уінетика процесу утворення електротермічного легування та рафінування металу 16
18 Пересунько В.В., маг., Башлій С.В., доц., к.т.н. Вдосконалення технології сушіння сталерозливних ковшів за рахунок підготовки футерувальних матеріалів 17
19 Горбашко С. О., маг., Бережная О.Р., доц., к.т.н. Ингибиторы коррозии на основе фенолятов натрия 17
20 Воденнікова О.С., доц., к.т.н., Воденнікова Л.В., ст. викл., Савєльєва О.В., маг. Дослідження впливу вмісту кремнію в металі на вилучення марганцю під час виплавки силікомарганцю 18
21 Воденнікова О.С., доц., к.т.н., Зубік Я.І., маг. Удосконалення технології виробництва та розливки трубної сталі марки 15ХМФ 19
22 Подолян А.В., маг., Башлій С.В., доц., к.т.н., Воденнікова О.С., ас. Поліп-шення розливання металу на МБЛЗ шляхом вдосконалення технології його розкислення 20
23 Фоменко В.С., маг., Скачков В.О., доц., к.т.н. Дослідження впливу мар-ганцевого магнезійного агломерату на виплавку феросилікомарганцю в потужних відновлювальних електропечах РП3-63 21
24 Воденнікова О.С., доц., к.т.н., Скачков В.О., доц., к.т.н., Горобець В.І., маг. Дослідження міцності брикетів с нікельвмісного пилу в умовах ТОВ «ПФНЗ» 22
25 Прохорова А.Д., ст., Карпенко Г.В., ас. Дослідження технологічних пара-метрів одержання губчастого феровольфраму 23
26 Цюкан Г.В., маг., Скачков В.О., доц., к.т.н. Розробка технології виробниц-тва феросилікомарганцеалюмінію 24
27 Варченко О.В., ст., Карпенко Г.В., ас. Особливості сучасних методів зба-гачення рудної сировини 25
28 Лупинос С.М., н.с., Листопад Д.А., директор, Воляр Р.Н., доц., к.т.н. Сов-ременные направления развития гранульной металлургии 26
29 Денисенко Є.С., маг., Воляр Р.М., доц., к.т.н., Очинський В.М., ст. викл. Дослідження процесів розкладання алюмінатних розчинів на початкових етапах декомпозиції 27
30 Макаров С.О., маг., Лукошніков І.Є., доц., к.т.н. Вивчення термічної стій-кості електролітів, що містять діоксид цирконію 28
31 Нестеренко Т.М., доц., к.т.н. Сучасний стан переробки вторинної сирови-ни легких та рідкісних кольорових металів 29
32 Лукошніков А.І., асп., Макаров С.О., маг., Лукошніков І.Є., доц., к.т.н.
Поведінка титану в еквімолярному розплаві NaCl-KCl за температури про-цесу електролітичного рафінування низькосортного губчастого титану ТГ-Тв
30
33 Колобов Г.А., проф., к.т.н., Бубинец А.В., асп., Прохорова А.Д., ст. Ис-пользование некондиционных титановых отходов в черной металлургии 31
34 Ахінько О.В., маг., Нестеренко Т.М., доц., к.т.н., Сидоренко С.А., с.н.с. Про регенеративну переробку відходів виробництва тетрахлориду титану 32
35 Павлов В.В., гол. інж, к.т.н., Нестеренко Т.М., доц., к.т.н. Тарасова Л.О., маг., Ісаєнко Н.А., ст. Гідрування механічно активованого губчастого титану 33
36 Колобов Г.А., проф., к.т.н., Бубинец А.В., асп., Прохорова А.Д., ст. Ис-пользование некондиционных титановых отходов в цветной металлургии 34
37 Швець Н.С., маг., Воляр Р.М., доц., к.т.н. Виробництво міді в Україні 35
38 Олійник Л.В., маг., Косенко В.М., доц., к.т.н. Підвищення ефективності вилучення кольорових металів під час переробки вторинної свинецьвміс-ної сировини 36
39 Лобіков Д.В., маг., Нестеренко Т.М., доц., к.т.н. Особливості виробництва технічного силіцію 37
40 Кравченко М.Ю., маг., Воляр Р.М., доц., к.т.н. Дослідження конверсії тет-рахлориду кремнію у «Сіменс-процесі» 38
41 Голєв Є.О., асп., Карпенко Г.В., ас. Особливості використання низько-щільних матеріалів у електродній промисловості України 39
42 Данилевська В.Б., маг., Критська, проф., д.т.н., Бережна О.Р., доц., к.т.н.
Дослідження температурного поля під час прямої графітації
40
43 Печериця О.К., маг., Бережна О.Р., доц., к.т.н. Дослідження процесу утво-рення карбідів за силіціюванням вуглець-вуглецевих композитних мате-ріалів 41
44 Соловйова Д. В., маг., Кругляк І.С., доц., к.т.н. Термодинамічний аналіз СВС-систем багатокомпонентних силіційованих покриттів у режимі го-ріння 42
45 Асаулова А.Ю., ст., Кругляк І.С., доц., к.т.н. Кругляк Д.О., доц., к.т.н. Моделирование процессов формирования защитных покрытий, полу­ченных в условиях СВС 43
46 Skachkov V.A, as. prof., c.t.s., Ivanov V.I, s.s., Nesterenko Т.N., as. prof., c.t.s., Kirichenko A.G., as. prof., c.t.s. About the deposition of boron from the gas phase 44
47 Скачков В.О., доц., к.т.н., Іванов В.І., с.н.с., Нестеренко Т.М., доц., к.т.н. Аналіз процесів хімічної взаємодії бору з воднем 45
48 Бабій А.П., ст., Кругляк Д.О., доц., к.т.н. Одержання керметів на базі тита-ну в умовах СВС 46
49 Асаулова А.Ю., ст., Кругляк И.В., доц., к.т.н. Получение порошкових де-талей прессованием с использованием СВС 46
50 Прохорова А.Д., ст., Колобов Г.А., проф., к.т.н. Рафинирование редкозе-мельных металлов 47
51 Варченко Д.А., ст., Карпенко Г.В., ас. Сучасний стан и проблеми вироб-ництва вуглецевої продукції 47
52 Прохорова А.Д., ст., Карпенко Г.В., ас. Сучасні технології виробництва титану та його сплавів 48
53 Черняк С.С., ст., Карпенко Г.В., ас. Одержання вуглець-вуглецевого ком-позиційного матеріалу на основі форполімеру 49
54 Черняк С.С., ст., Карпенко Г.В., ас. Особливості використання сучасних мембранних установок для розподілу різних газових сумішей 50
55 Захарченко С.О., маг., Бондаренко Ю.В., доц., к.т.н. Аналіз моделей роз-рахунку коефіцієнтів тертя за холодної прокатки штаб 51
56 Луценко Б.О., маг., Прищіп М.Г., проф., к.т.н. Удосконалення прокатки слябів з метою зменшення кінцевої обрізі розкатів 51
57 Місюченко В.В., маг., Бондаренко Ю.В., доц., к.т.н. Дослідження осередку деформації під час прокатки штаб з метою визначення коефіцієнта положення рівнодіючих сил 52
58 Морочковська К.П., маг., Прищіп М.Г., проф., к.т.н. Оцінка точності фор-мул для розрахунків енергосилових параметрів за холодної прокатки штаб 53
59 Вербицький М.В, маг., Бондаренко Ю.В., доц., к.т.н. Оцінка ступеню ви-користання ресурсу пластичності за холодної прокатки штаб 54
60 Пікалов О.М., маг., Бондаренко Ю.В., доц., к.т.н. Дослідження істинного опору деформації за гарячої прокатки вуглецевих сталей 54
61 Сабіров В.Г., ст., Нестеренко Т.Н., доц., к.т.н., Проценко В.М., доц., к.т.н. Про профілювання робочих та опорних валків чистової групи клітей ши-рокоштабового стану НСГП-1680 55
62 Дашко А.В., маг., Прищип М.Г., проф., к.т.н. Дослідження точності моде-лей визначення розширення металу за простим процесом прокатки 56
63 Чепніков О.О., маг., Прищип М.Г., проф., к.т.н. Аналіз методів розробки режимів обтиснень на безперервних станах холодної прокатки штаб 57
64 Тимошенко В.О., маг., Ніколаєнко А.М., проф., к.т.н. Дослідження темпе-ратурних характеристик безперервного злитка протягом його кристалізації та деформування у ливарно-прокатному агрегаті з метою вдосконалення управління виробництвом алюмінієвої катанки за умов підприємства «Крок-ГТ» 58
65 Трегулова І.П., ст., Ніколаєнко А.М., проф., к.т.н. Використання матема-тичної моделі для дослідження процесу кристалізації алюмінієвої заго-товки на лінії безперервного лиття та прокатки 58
66 Решетило А.Ю., маг., Барішенко О.М., доц., к.т.н. Розробка програмного інтерфейсу для дослідження теплових витрат методичної печі з метою удосконалення АСУ піччю 59
67 Скорік Н.В., маг., Міняйло Н.О., доц., к.т.н. Удосконалення системи уп-равління завантаженням доменної шихти з урахуванням її хімічного складу 60
68 Курач А.С., маг., Міняйло Н.О., доц., к.т.н. Особливості побудови систем кондиціонування приміщень за різних методів утеплення будівель 61
69 Мастюк Л.Р., маг., Міняйло Н.О., доц., к.т.н. Сучасний стан систем уп-равління «Інтелектуальний будинок» 62
70 Казанок В.В., маг., Барішенко О.М., доц., к.т.н. Дослідження АСУ та ста-тей теплового балансу регенеративного колодязя з метою зменшення теп-лових втрат 63
71 Іванов В.І., с.н.с., Зінченко В.Ю., доц., к.т.н., Нестеренко Т.М., доц., к.т.н. Про коригування температурного режиму тунельної печі за умови зміню-вання її продуктивності 64
72 Іванов В.І., с.н.с., Зінченко В.Ю., доц., к.т.н., Нестеренко Т.М., доц., к.т.н. Про коригування режиму роботи тунельної печі за умови змінювання схеми завантаження напівфабрикату вогнетривів на пічні вагонетки 65
73 Беспалова Т.С., маг., Барішенко О.М., доц., к.т.н. Розробка та дослідження АСУ тепловою роботою термічної печі за різних режимів опалення з метою зменшення теплових втрат 66
74 Пахомовський Д.Г., маг., Барішенко О.М., доц., к.т.н. Дослідження впливу теплових втрат на якість управління тепловою обробкою металу в терміч-них печах з метою енергозбереження 67
75 Мемарнішвілі А.Р., маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Аналітичне дослід-ження зношення молотків дробарок 68
76 Дідик В.О., маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Недосконалість конструкцій нахилу стаціонарного міксеру та шляхи її усунення 69
77 Анзін А.Г., ст., Коваль М.В., доц. Повітря Запоріжжя, шляхи виходу з еко-логічної кризи 69
78 Коцюба М.Ю, маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Енергетичні витрати про-цесу дроблення крихких матеріалів у молоткових дробарках 70
79 Мемарнішвілі А.Р., маг., Кобрін Ю.Г., ас. Стенд для дослідження процесу роботи молоткової дробарки 71
80 Гречаний О.М., ст. викл., Кобрін Ю.Г., ас. Підвищення надійності та стій-кості вузлів дробарок роторно-молоткового типу 72
81 Мемарнішвілі А.Р., маг., Кобрін Ю.Г., ас. Огляд конструкцій молотків дробарок для дроблення крихких матеріалів 73
82 Коцюба М.Ю, маг., Кобрін Ю.Г., ас. Побудова математичної моделі рото-ру молоткової дробарки 74
83 Горобець І.В., ст., Коваль М.В., доц. Шляхи зменшення зносу деталей двигунів внутрішнього згорання та збільшення їх ресурсу 74
84 Коцюба М.Ю, маг., Кобрін Ю.Г., ас. Створення програмного забезпечення з дослідження статичного балансування ротору молоткової дробарки 75
85 Власов О.А., ст. викл. Ивахненко Е.А, ст. Развитие и классификация про-катного производства 76
86 Кузьменко Р.В., Коваль М.В., доц. Обґрунтування переходу на дугові печі постійного струму 77
87 Скідан Є В., ст., Ковязін О.С., доц., к.т.н. Переваги та недоліки застосу-вання використання універсальних шпинделів в лініях прокатних станів 78
88 Точилін А.О., маг., Ковязін О.С., доц., к.т.н. Дослідження та удосконален-ня валків вертикального валкового млина 79
89 Харакоз О.А., ст., Коваль М.В., доц. Хімічне забруднення атмосфери 80
90 Чиженок О.В., маг., Васильченко Т.О., доц., к.т.н. Дослідження техноло­гічних особливостей приводу гільйотинних ножиць 81
91 Чиженок О.В., маг., Васильченко Т.О., доц., к.т.н. Аналіз конструктивних особливостей механізму різання гільйотинних ножиць 81
92 Недвига А.М., маг., Огінський Й.К., проф., д.т.н. Дослідження роботи під-шипникових вузлів валків чистової групи клітей стана гарячої прокатки 82
93 Захаров Д.Л., маг., Таратута К.В., доц., к.т.н. Дослідження на фізичній моделі навантажень, що діють на механізм обертання роторного вагоно-перекидача 83
94 Пастарнак Р.М. маг., Таратута К.В., доц., к.т.н. Дослідження навантажень на механізми підйому та повороту на склепінні електродугової сталепла-вильної печі ДСПТ-12 84
95 Усенко Ю.И., доц., к.т.н., Иванов В.И., с.н.с., Тарасов В.К., доц., к.т.н., Нестеренко Т.Н., доц., к.т.н. Электролитно-плазменная обработка поверх-ности стальной основы биметаллической проволоки 85
96 Чаплян С.О., маг., Таратута К.В., доц., к.т.н. Переваги брикет-пресів як обладнання для грудкування шихтового «дріб’язку» 86
97 Чумак В.М., маг., Огінський Й.К., проф., д.т.н. Перспективи застосування вібраційних живильників при дробленні титанової губки 87
98 Усенко Ю.И., доц., к.т.н., Тарасов В.К., доц., к.т.н., Таратута К.В., доц., к.т.н. Нанесение шероховатости на рабочую поверхность валков станов холодной прокатки 88
99 Геладзе С.В., ас. Граматична правильність власних назв як ознака культу-ри усного та писемного мовлення 89
100 Пєтухов О.О., ст., Геладзе С.В., ас. Роль мови у діяльності працівника 90
101 Жиронкіна В.С., ст., Геладзе С.В., ас. Терміни іншомовного походження у мовленні економічних спеціальностей 91
102 Власенко В.С., ст., Щербина С.О., ст. викл. Етапи розвитку юридічної тер-мінології 92
103 Батичко О.С., ст., Кравченко Т.Л., викл. Роль латинської мови в форму-ванні юридичної термінології 93
104 Бондаренко О.Л., ст., Щербина С.О., ст. викл. Терміни у системі профе-сійного мовлення юристів 94
105 Гусол А.Ю, ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Становлення української юри-дичної термінології 95
106 Нечитайло С.І., ст., Геладзе С.В., ас. Способи творення юридичних тер-мінів 96
107 Букрєєв М.В., ст., Пєтухова О.В, ас. Специфіка юридичного підстилю офі-ційно-ділового стилю 97
108 Асаулова Ю.О., ст., Кравченко Т.Л., викл. Класифікація юридичних термі-нів 98
109 Дмитрук В.М., ст., Пєтухова О.В, ас. Мовні засоби публічного виступу юриста 99
110 Гогунська Р.І., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Юридична термінологія у професійному мовленні юриста 100
111 Пєтухова О.В., ас. Жестикуляція як одна з форм невербального спілкуван-ня у діяльності викладача 101
112 Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Австро-угорське кримінальне законодавство на західноукраїнських землях (друга половина XVIII-XIX ст.) 102
113 Балушок Н.O., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Проблеми побудови правової держави в Україні 103
114 Бойко М.С., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Проблеми валютного регулю-вання в Україні 104
115 Буркут В.В., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Проблеми реалізації права на працю у молодіжному середовищі в Україні 105
116 Адамчук С.А., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Проблеми працевлаштування та зайнятості молоді в Україні та шляхи їх вирішення 106
117 Войко Л.А., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Правове забезпечення соціаль-ного захисту в Україні 107
118 Боброва В.В., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Проблеми насилля в сім’ї 108
119 Горбатова П.О., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Кримінальна відповідаль-ність медичних працівників за професійні злочини в Україні 109
120 Гудемчук Є.В., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Гібридна війна – поняття та загальна характеристика 110
121 Кірик К.В., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Сучасні проблеми української юридичної термінології 111
122 Ліщинський Б.О., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Поняття та дуалістична природа нотаріату в Україні 112
123 Майна А.В., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Права та обов’язки медичних працівників при наданні медичної допомоги 113
124 Міроничева Д.С., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Проблеми соціальних мен-шин в Україні: правовий аспект 114
125 Мозуленко І.О., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Міграційні процеси в Укра-їні: проблеми та шляхи їх вирішення 115
126 Москальчук В.Є., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Правова професійна ком-петентність майбутнього фахівця-теплоенергетика 116
127 Нікітіна А.А., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Таємниця усиновлення, зако-нодавче забезпечення 117
128 Нікіщенко С.В., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Категорія «приватне життя» 118
129 Резніченко Л.О., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Поняття комерційної таєм-ниці за законодавством України 119
130 Стрілець Б.С., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Проблеми соціальної сфери в Україні 120
131 Трегулова І.П., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Смертна кара: аргументи «за» та «проти 121
132 Чернова І.В., к.ф.н., доц., Терехова Л.,гр..ЕП-15-1д. Вітчизняні грошові реформи 1947-1991р.р. 122
133 Чернова І.В., к.ф.н., доц., Олейнікова К.О. ст. гр. ФБС-16бз  Міфи тоталітарної епохи 123
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019