ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізька державна інженерна академія
МАТЕРІАЛИ
XXIII НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, АСПІРАНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЗДІА
МЕТАЛУРГІЯ
ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТОМ I
23-26 жовтня 2018 р.
Запоріжжя ЗДІА 2018

ТИТУЛ
ЗМІСТ
СТАТТІ ТА ТЕЗИ 1 - 50
СТАТТІ ТА ТЕЗИ 51 -100
СТАТТІ ТА ТЕЗИ 101 -152

51 Пазюк М.Ю., проф., д.т.н., Овчинникова И.А., доц., к.т.н., Ренгевич О.В., доц., к.т.н., Довгаль В.В., доц., к.т.н. К управлению процессом окомкования шихтовых материалов 50
52 Назаренко В.Р., маг., Овчинникова І.А., доц. к.т.н. Розробка та дослідження системи управління мартенівським процесом в умовах металургійного виробництва 51
53 Половинко О.В., маг., Пазюк М.Ю., проф., д.т.н. Математичне моделювання температурного режиму нагрівальних печей прокатних станів під час одночасного нагрівання металу різного сорттаменту 52
54 Горемикін Є.О., маг., Овчинникова І.А., доц., к.т.н. Способи зниження витрат теплової енергії у методичних печах 53
55 Зинченко В.Ю., доц., к.т.н., Иванов В.И., с.н.с., Чепрасов А.И., проф., к.т.н., Каюков Ю.Н., доц., к.т.н. К управлению отоплением нагреватель-ных печей с раздельной подачей топливных составляющих 54
56 Зинченко В.Ю., доц., к.т.н., Иванов В.И., с.н.с., Каюков Ю.Н., доц., к.т.н., Чепрасов А.И., проф., к.т.н., Реализация технологии управления раздель-ной подачей топливных составляющих в нагревательную печь 55
57 Нікітіна А.А., маг., Барішенко О.М., доц., к.т.н. Енергоощадний режим управління нагрівом металу 56
58 Цвєтов Д.С., маг., Довгаль В.В., доц., к.т.н. Визначення типу регулятора та його коефіцієнтів для регулювання температури в робочому об’ємі обертової печі 57
59 Пирч Д.І., маг., Зінченко В.Ю., доц., к.т.н. Оптимізація процесу намотування рулонів моталкою прокатного стану 58
60 Пірожков М.Є., маг., Барішенко О.М., доц., к.т.н. Зниження втрат теплоти із робочого об’єму печі 58
61 Трегулова І.П., маг., Ніколаєнко А.М., проф., к.т.н. Математичне моделю-вання процесу кристалізації злитка при виробництві алюмінієвої катанки 59
62 Пєтухов О.О., маг., Зінченко В.Ю., доц., к.т.н. Розробка та оптимізація процесу відновлення титану 60
63 Бондаренко О.Л., маг., Барішенко О.М., доц., к.т.н. Дослідження засто-сування імпульсного способу в системі опалення та розробка АСУ для різних теплових об’єктів 61
64 Никитенко І.В., маг., Овчинникова І.А., доц. к.т.н. Розробка та досліджен-ня АСУ турбінної установки в умовах ПАТ «Курахівська ТЕС» 62
65 Супрун С.В., маг., Овчинникова І.А., доц. к.т.н. Удосконалення системи управління реаераційною установкою підготовки води в умовах ПАТ «Запорізька АЕС» 63
66 Шумякін С.О., доц., к.т.н., Овчинникова І.А., доц., к.т.н. Мікропроцесор-не управління джерел живлення для зварювання 64
67 Івашина В.В., маг., Ковязін О.С., с.н.с., к.т.н. Обґрунтування геометрич-них параметрів безконусного завантажувального пристрою доменної печі 65
68 Нестеренко С.Ю., маг. Огинський Й.К., проф., д.т.н. Підвищення ефектив-ності конвеєра стрічкової машини розливки чавуну 65
69 Матусевич І.М., маг., Огинський Й.К., проф., д.т.н. Конструкція та спосо-би модернізації завантажувального пристрою доменної печі 66
70 Мозгов Д.М., маг., Васильченко Т.О., доц., к.т.н. Дослідження роботи та удосконалення конструкції приводу механізму нахилу печі ДСВ-40 67
71 Чернов М.В., маг., Ковязін О.С., доц., к.т.н. Обґрунтування параметрів натискного механізму стана холодної прокатки 1700 68
72 Садовий О.І., маг., Таратута К.В. доц., к.т.н. Обґрунтування раціональних параметрів виконавчих механізмів підлогової мульдозавалювальної ма-шини 69
73 Кучеренко К.Б., маг., Таратута К.В. доц., к.т.н. Дослідження роботи та удосконалення конструкції натискного механізму стана гарячої прокатки 70
74 Чорнокнижний С.І., маг., Ковязін О.С., с.н.с., к.т.н. Обґрунтування гео-метричних параметрів роликів відвідного рольгангу 71
75 Ивахненко Е.А., маг., Огинский Й.К., проф., д.т.н. Обоснование конст-рукций узлов привода оборудования валковой розливки-прокатки на ос-новании аналога робочей клети стана 1700 72
76 Нестеров Ю.О., маг., Ковязін О.С., с.н.с., к.т.н. Обґрунтування параметрів валків вертикального валкового млина для виробництва пиловугільного палива 72
77 Сирман М.Є., маг., Таратута К.В. доц., к.т.н. Дослідження навантажень на механізми приводу вертикальних валків прокатного стана «Слябінг 1150» 73
78 Нагорнов А.А., маг., Таратута К.В. доц., к.т.н. Дослідження системи вібродіагностики головного приводу обтискного стана «Слябінг 1150» 74
79 Скідан Є.В., маг., Огинський Й.К., проф., д.т.н. Обґрунтування конструкт-ції валкових вузлів установки розливки-прокатки на основі аналога робо-чої кліті стана 1680 75
80 Хізніченко О.Є., маг., Таратута К.В. доц., к.т.н. Дослідження роботи та удосконалення конструкції формуючого механізму роликово-барабанної моталки 76
81 Гребень Т.О., маг., Васильченко Т.О., доц., к.т.н. Дослідження головних виконавчих механізмів листоштампувальних кривошипних пресів 77
82 Цімахович С.В., маг., Васильченко Т.О., доц., к.т.н. Оцінка впливу динамічних навантажень на елементи приводу листоправильної машини 78
83 Раєвський І.І., маг., Васильченко Т.О., доц., к.т.н. Вплив напружень та надлижкових деформацій на стійкість пресового обладнання 79
84 Закарлюка В.О., маг., Васильченко Т.О., доц., к.т.н. Оцінка впливу пруж-ньої деформації станини летючих ножиць на параметри різання 80
85 Карачевський І.Є., маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Шляхи поліпшення конструктивно-технологічних параметрів конусних дробарок 80
86 Бородін А.П., маг., Ковязін О.С., с.н.с., к.т.н. Обґрунтування конструктив-но-технологічних параметрів розмотувача агрегату різки пакувальних штаб 81
87 Бодян В.А., маг., Огинський Й.К., проф., д.т.н. Зниження динамічних навантажень на механізми кувального маніпулятора МК5 82
88 Гаврик О.М., маг., Таратута К.В. доц., к.т.н. Дніження вібрацій у меха-нізмах обґрунтування раціональної конструкції механізмів барабанного змішу-вача шихти 83
89 Доновський.В.В., маг., Кобрін Ю.Г., асп. каф. МАМВ НМАУ. Огляд мо-лотків молоткових дробарок 84
90 Коцюба М.Ю., маг., Огинський Й.К., проф., д.т.н. Дослідження та удоско-налення вузлів молоткової дробарки 85
91 Переяслов В.О., маг., Кобрін Ю.Г., асп. каф. МАМВ НМАУ Взаємодія ро-бочих органів молоткової дробарки з матеріалом 85
92 Доновський.В.В., маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Дослідження зношення молотків дробарок 86
93 Переяслов В.О., маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Підвищення ефективності дробарок молоткового типу 87
94 Карачевський І.Є., маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Класифікація конусних дробарок 88
95 Джеланов Д.С, маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Критерії руйнування мате-ріалу в щоковій дробарці, 89
96 Джеланов Д.С, маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Критерії ефективності ро-боти щокової дробарки 90
97 Сапронов К.М., маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Фактори, що впливають на силу дроблення в щоковій дробарці 91
98 Кириленко М.М., маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Обґрунтування кута на-хилу виступів рифлень дроблячої плити до її повздовжньої осі 92
99 Кириленко М.М., маг., Шевченко І.А., доц., к.т.н. Взаємодія шматка мате-ріалу з робочим органом щокової дробарки 93
100 Будко М.А., ст., Рекотов П.В., доц., к.ю.н. Право на екологічну інформа-цію 94
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019