ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
 Г У М А Н І Т А Р Н И Й
В І С Н И К
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ

Збірник наукових праць
ВИПУСК 38
Запоріжжя - 2009
УДК. 063:327(477); 378.1(063); 378.1(477)(063); 339.92 (477) ББК 65.9(4УКР)8+74.58(4УКР)
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії:
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. - Вип. 38. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. - 237 с.
Фахове видання з філософських наук затверджено
Постановою Президії ВАК України
(протокол № 5-05/4 від 11.04.2001 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ №9770 від 15.04.2005 року
Концепція збірника наукових праць базується на багатоплановому науковому і філософському дискурсі висвітлення постнекласичної парадигми сучасного менеджменту в умовах глобалізації,
в контексті якої досліджуються теоретико-методологічні засади механізму антикризового державного управління, соціально-орієнтованого управління, соціальної політики як фактора громадянського суспільства, цивілізаційної парадигми освіти, духовних та ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах трансформаційного суспільства; громадянської активності як умови демократизації суспільства.
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Лепський М.А. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя)
Вандишев В.М. - доктор філософських наук, професор (м. Суми)
Бех В.П. - доктор філософських наук, професор (м. Київ)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Воронкова В.Г. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Рижова І.С. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Жадько В.А - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Кіндратець О.М. - д.політ.н., професор (м. Запоріжжя);
Катаєв С.Л. - д.соціол.н., професор (м. Запоріжжя);
Воловик В.І. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Кривега Л.Д. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Лепський М.А. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Бондаренко О.В. - д.філос.н., доцент (м. Запоріжжя);
Таран В.О. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Шавкун І.Г. - д.філос.н., доцент (м. Запоріжжя);
Андрущенко В.П. - д.філос.н., професор (м. Київ);
Бех В.П. - д.філос.н., професор (м. Київ);
Волинка Г.І. - д.філос.н., професор (м. Київ);
Додонов Р.О. - д.філос.н., професор (м. Донецьк);
Вандишев В.М. -д.філос.н., професор (м. Суми);
Корженко В.В. - д.філос.н., професор (м. Харків);
Предборська І.М. - д.філос.н., професор (м. Київ);
Пунченко О.П. - д.філос.н., професор (м. Одеса);
Бебик В.М. - д.політ.н., професор (м. Київ);
Алєксєєнко І.В. - д.політ.н., доцент (м. Бердянськ).
Друкується за рішенням Вченої ради
Запорізької державної інженерної академії
(протокол №13 від 04 червня 2009 р.)
© Редакційна колегія, 2009
© Автори статей, 2009
© Запорізька державна інженерна академія, 2009
Наукове видання
Збірник наукових праць
Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії

за напрямом філософія - фаховий
заснований 2 лютого 2001 року
Випуск №38 (2009 рік)
Упорядник:
Воронкова Валентина Григорівна - доктор філософських наук, професор, зав. кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії академік Української академії політичних наук, академік Міжнародної академії наук вищої школи,
Відповідальний секретар:
Ажажа Марина Андріївна - кандидат наук з державного управління, зам. зав. кафедри менеджменту організацій, доцент кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії
69006, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 226,
Запорізька державна інженерна академія,
кімната л413, тел. (0612) 238-292

Засновник і видавець:
Запорізька державна інженерна академія.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії"
серія КВ №9770 від 15.04.2005 року.
Підписано до друку р. Папір типогр. №1
Умов. видав. арк. Умов. друк. арк. Наклад 300 прим.
Замовлення №
Видавництво:
Редакційно-видавничий відділ Запорізької державної інженерної академії:
69006, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 226, ЗДІА, кімн. 96
Тел. (0612) 2238-596
Оригінал-макет виготовлено в редакції "Гуманітарного вісника ЗДІА"
Надруковано з електронного оригінал-макету редакції в РВВ ЗДІА

ВИПУСК 38
ЗМІСТ

№ п/пАвториНазва статтіСто-рінки
1Пожуєв В.І.Інформатизація як ресурс розвитку сучасного українського суспільства4
2Воронкова В.Г.Формування постнекласичної парадигми сучасного менеджменту в умовах глобалізації13
3Вязова Р.В.Концепції етнічного конфлікту: сутність та типологія30
4Олійник О.М.Концептуалізація глокалізації: методологічні аспекти41
5Салогубова О.Є.Мова в світоглядних орієнтаціях українців52
6Утюж І.Г.Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методологічний аспект60
7Шавкун І.ГДілова комунікація: сутність та типологізація67
8Лопата Н.П.Етико-філософські основи економічного вчення Сергія Булгакова75
9Семенюк М.М.,
Санакоєва М.А.
Особливості трансформації структури та механізму функціонування ринку праці в умовах сучасної ринкової економіки84
10Фурсін О.О.Методологія дослідження соціально-орієнтованого управління в контексті економічного прогнозування 94
11Сапа Н.В.Теоретико-методологічні засади механізму антикризового державного управління106
12Кіндратець О.М.Громадянська активність як умова демократизації суспільства117
13Халамендик В.Б.Історія розвитку української філософської думки: культурно-освітні аспекти126
14Кузнєцова О.О.Вплив ідей І. Канта на формування філософської концепції Л. Кольберга139
15Переломова О.С.Український пандемоніум: філософсько-світоглядні особливості художньої реальності150
16Кокорев А.В.Предметное бытие технического знания, его архитектоника и особенности развития цивилизационной динамике158
17Желябін В.О.Еволюція управління у контексті державного управління167
18Зуєва В.О.,
Коляда О.О.
Українське націєтворення як головний чинник прогресивного розвитку української держави174
19Рижова І.ССпецифіка дискурсу італійської моделі дизайну як загальновизнаного лідера світового дизайну185
20Шевцова С.М.Теоретико-методологічні засади дослідження методу проектів як складової формування духовності майбутніх педагогічних кадрів202
21Зінченко В.В.Соціальна політика як фактор громадянського суспільства i національної безпеки України213
22Целякова О.М.Духовність і ціннісні орієнтації студентської молоді України в трансформаційному суспільстві 222
 
 
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019