ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
  Г У М А Н І Т А Р Н И Й
В І С Н И К
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ

Збірник наукових праць
ВИПУСК 39
Запоріжжя - 2009
УДК. 063:327(477); 378.1(063); 378.1(477)(063); 339.92 (477)ББК 65.9(4УКР)8+74.58(4УКР)
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії:
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. - Вип. 39. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. - 250 c.
Фахове видання з філософських наук затверджено
Постановою Президії ВАК України
(протокол № 5-05/4 від 11.04.2001 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ №9770 від 15.04.2005 року
Концепція збірника наукових праць включає формування парадигми сучасного гуманістичного менеджменту в умовах глобалізації, зокрема гуманістичних чинників розвитку організації в контексті адаптивної системи управління; шляхів і напрямів оптимізації соціально-культурної політики в умовах глобалізації; акмеології як фактора розвитку міждисциплінарних досліджень людини; інноваційного механізму як фактора досягнення сталого розвитку сучасного українського суспільства; стратегічних цілей та задач переходу України до інформаційного суспільства; євроатлантичної політики України в умовах глобалізації.
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Рижова І.С.- доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя);
Вандишев В.М. - доктор філософських наук, професор (м. Суми);
Корженко В.В. - доктор філософських наук, професор (м. Харків

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Воронкова В.Г. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Рижова І.С. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Жадько В.А - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Кіндратець О.М. - д.політ.н., професор (м. Запоріжжя);
Катаєв С.Л. - д.соціол.н., професор (м. Запоріжжя);
Воловик В.І. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Кривега Л.Д. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Лепський М.А. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Бондаренко О.В. - д.філос.н., доцент (м. Запоріжжя);
Таран В.О. - д.філос.н., професор (м. Запоріжжя);
Шавкун І.Г. - д.філос.н., доцент (м. Запоріжжя);
Андрущенко В.П. - д.філос.н., професор (м. Київ);
Бех В.П. - д.філос.н., професор (м. Київ);
Волинка Г.І. - д.філос.н., професор (м. Київ);
Додонов Р.О. - д.філос.н., професор (м. Донецьк);
Вандишев В.М. -д.філос.н., професор (м. Суми);
Корженко В.В. - д.філос.н., професор (м. Харків);
Предборська І.М. - д.філос.н., професор (м. Київ);
Пунченко О.П. - д.філос.н., професор (м. Одеса);
Бебик В.М. - д.політ.н., професор (м. Київ);
Алєксєєнко І.В. - д.політ.н., доцент (м. Бердянськ).
Друкується за рішенням Вченої ради
Запорізької державної інженерної академії
(протокол №2 від 01 жовтня 2009 р)
© Редакційна колегія, 2009
© Автори статей, 2009
© Запорізька державна інженерна академія, 2009
Наукове видання
ISSN 2072-1692
«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії»
Випуск №39 (2009 рік)

Головний редактор:
Воронкова Валентина Григорівна - доктор філософських наук, професор, зав. кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії академік Української академії політичних наук, академік Міжнародної академії наук вищої школи
Відповідальний секретар:
Ажажа Марина Андріївна - кандидат наук з державного управління, зам. зав. кафедри менеджменту організацій, доцент кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії
69006, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 226,
Запорізька державна інженерна академія,
кімната л413, тел. (0612) 238-292

Засновник і видавець:
Запорізька державна інженерна академія.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії"
серія КВ №9770 від 15.04.2005 року.
Підписано до друку р. Папір типогр. №1
Умов. видав. арк. Умов. друк. арк. Наклад 300 прим.
Замовлення №
Видавництво:
Редакційно-видавничий відділ Запорізької державної інженерної академії:
69006, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 226, ЗДІА, кімн. 96
Тел. (0612) 2238-596
Оригінал-макет виготовлено в редакції "Гуманітарного вісника ЗДІА"
Надруковано з електронного оригінал-макету редакції в РВВ ЗДІА

ВИПУСК 39
ЗМІСТ

№ п/п Автори Назва статті Сто-рінки
1 Пожуєв В.І. Стратегічні цілі і задачі переходу України до інформаційного суспільства 4
2 Воронкова В.Г. Політика євроатлантичної інтеграції України: методика антропологічної експертизи 21
3 Шевцова С.М. Проектна діяльність і духовність майбутніх педагогічних кадрів: проблеми взаємозв\'язку 36
4 Шавкун І.Г. Методологічні проблеми концепції етичної компанії в бізнесі 44
5 Сергієнко Т.І. Гуманістичні чинники розвитку організації в контексті адаптивної системи управління 55
6 Володін П.В. Взаємовідносини індивідуального і суспільного в процесі становлення особистості 62
7 Мельник В.В. Шляхи і напрями оптимізації соціально-культурної політики в умовах культурної глобалізації 71
8 Сидоренко С.В. Теоретико-методологічні засади аналізу етики бізнесу 91
9 Доннікова І.А. Філософсько-синергетичні аспекти пізнання соціальної складності 107
10 Крамар Т. Свобода як контамінація вибору та необхідності 116
11 Дроздовська О.М. Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як різновиду суспільної свідомості 121
12 Бутченко Т.І. Становлення соціально-політичного проектування в епоху античності 139
13 Сакун А.А. Ценностно-коммуникативный анализ языка как процесса расширения символического универсума образования 151
14 Буяшенко В.В. Соціальна допомога в контексті повсякденності 161
15 Cапа Н.В. Інноваційний механізм як фактор досягнення сталого розвитку сучасного українського суспільства 174
16 Коваленко Є.О. Концепція формування організаційно-економічного механізму євроінтеграційної політики України 184
17 Кіндратець О.М. Політична культура як чинник демократичних перетворень 204
18 Ажажа М.А. Акмеологія як фактор розвитку міждисциплінарних досліджень людини 212
19 Богуславська О.Г. Психологічні аспекти національного варіанту глобальної кризи 219
20 Мамотенко Д.Ю. Глобалізація міжнародних фінансових ринків 229
21 Головко Л.В. Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії 238
 
 
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019