ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
  КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ (ФБСС)
Аудиторія: Л 419, Л 419, Л 424
Контактна інформація: Тел.: (061) 227-12-34
Завідувач кафедрою:
МЕТЕЛЕНКО
НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА,
доктор економічних наук
Тел.: (061) 227-12-34
ДИСЦИПЛІНИ І МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ

ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою нвчальною літературою
Презентація кафедри

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

 • Бакалаврів - напрям 6.030508 «Фінанси і кредит»
  Кваліфікація - Бакалавр з фінансів і кредиту.
 • Спеціалістів - 7.03050801 «Фінанси і кредит
  (за спеціалізованими програмами)».
  Кваліфікація - Економіст з фінансової роботи.
 • Магістрів - 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)».
  Кваліфікація - Економіст з фінансової роботи.
 • перепідготовку:
  Спеціалістів
  зі спеціальності "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) "в Центрі безперервної освіти.

 • Спеціалізації:
 • Фінанси підприємств.
 • Фінансовий менеджмент.
 • Корпоративні фінанси.
 • Ліцензований набір студентів

  Освітньо-кваліфікаційний рівень денна форма навчання заочна форма навчання
  бакалавр 25 25
  спеціаліст 25 25
  магістр 15 15

  Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за бакалаврським рівнем вищої освіти

  Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за магістерським рівнем вищої освіти

  Кафедра проводить набір у 2016 році:

  Галузь знань 07 Управління та адміністрування
  Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР (на базі повної загальної середньої освіти)
  за очною формою (термін навчання 3 роки 10 місяців)
  за заочною формою (термін навчання – 4 роки 10 місяців)
  Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР ( на базі рівня бакалавра або спеціаліста)
  за очною формою (термін навчання – 1 рік 5 місяців)
  за заочною формою (термін навчання – 1 рік 5 місяців)
  Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ( на базі рівня бакалавра)
  за очною формою (термін навчання – 1 рік)
  за заочною формою (термін навчання – 1 рік)

  інформаційний пакет кафедри

  ПРО КАФЕДРУ

  Кафедра заснована в 1994 році.
  Спочатку це була кафедра менеджменту і економіки промисловості.
  У 2001 році кафедра була реорганізована в кафедру фінансів і менеджменту, а у 2003 році в кафедру фінансів.
  Кафедра фінансів входить до складу факультету економіки та управління. Факультет має сучасні навчальні лабораторії, комп'ютерні класи, локальну комп\'ютерну мережу.
  З 2004 р. на кафедрі "Фінанси" розпочато підготовку магістрів зі спеціальності 8.050104 "Фінанси".
  Кафедра фінансів ставить за мету підготувати фахівців, які володіють мистецтвом управління фінансами.
  Концепцією навчання на кафедрі передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі практичних занять, проходження навчальної, виробничої і переддипломної практики у фінансових установах та на підприємствах (ПАТ "Мотор Сич", ПАТ "Дніпроспецсталь", ПАТ "ЗАЗ", АТ "Ощадбанк", ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "УкрСиббанк" та ін.). За бажанням студентів, які володіють іноземною мовою, можливе їх закордонне стажування.
  Підготовка спеціалістів здійснюється за денною та заочною формою навчання у відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів.
  Підготовка спеціалістів для професійної діяльності поєднує у собі знання гуманітарного, природничо-наукового та загальноекономічного, професійного циклів, що сприяють підготовці висококваліфікованих фінансистів, здатних працювати на всіх ланках фінансової системи в умовах ринкової економіки.

  Роботу кафедри організовано за такими напрямками:

 • організація та забезпечення навчального процесу;
 • науково-дослідна робота;
 • навчально-виховна робота;
 • видання монографій, навчальних посібників.
 • Учбовий процес забезпечують 13 викладачів кафедри ФБСС, з яких 1 доктор економічних наук та 8 доцентів, кандидатів наук.
  ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
  КАФЕДРИ

  Читання лекцій на денному і заочному відділенні забезпечують кваліфіковані викладачі (доценти, кандидати та доктора наук), які мають великий досвід практичної, наукової і методичної роботи. На основі підтримки постійного зв\'язку з підприємствами, консультування і проведення аналізу їхньої діяльності, викладачі кафедри отримують практичний матеріал, який використовують у своїх лекціях, що підвищує рівень навчання студентів.
  Як особливо важлива складова науково-методичної роботи викладачів кафедри розглядається розробка підручників та навчальних посібників.
  Завдяки зусиллям професорсько-викладацького складу кафедри ФБСС за останні 5 років більш ніж 30 методичних вказівок до практичних занять, курсових і дипломних проектів, проходження виробничої та переддипломної практик.

  Науково-дослідна робота кафедри ФБСС проводиться за наступними напрямами:

  Індивідуальна наукова діяльність професорсько-викладацького складу (публікації та участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах, «круглих столах»), підготовка науково-педагогічних кадрів, організація науково-дослідної роботи студентів, видання монографій та підручників (навчальних посібників).
  Тематика наукових досліджень викладачів кафедри охоплює широкий спектр наукових проблем, зокрема:
  • функціонування ринку фінансових послуг;
  • формування та використання фінансових ресурсів
   суб`єктів господарювання;
  • управління фінансовою санацією підприємств;
  • оцінка фінансової діяльності суб`єктів господарювання та перспективи їх розвитку;
  • удосконалення системи раннього попередження кризового стану
   на підприємстві.
  Викладачі кафедри постійно забезпечують керівництво науковою роботою студентів, які виявили бажання поглиблено займатися науковою діяльністю.
  Студенти активно приймають участь у наукових розробках кафедри.
  Протягом 2012-2013 рр. студентами спеціальності "Фінанси і кредит" під керівництвом викладачів кафедри було надруковано більше ніж 90 тез доповідей на науково-практичних конференціях, 13 наукових статей в виданнях, що входять до переліку ВАК.
  Викладачі кафедри активно співпрацюють з підприємствами та організаціями усіх видів виробничо-господарської діяльності, а також з вищими навчальними закладами України.
  Члени кафедри мають творчі стосунки з Запорізьким, Дніпропетровським і Донецьким національними університетами, Донецьким національним технічним університетом, Інститутом економіки промисловості НАН України, Запорізьким інститутом економіки та інформаційних технологій.
  Викладачі кафедри здійснюють організаційну роботу по забезпеченню широкого залучення студентів фаху "Фінанси і кредит" до практичної участі в роботі державних і комерційних ринкових структур із наступним працевлаштуванням у ці структури.

  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ ФБСС

  Матеріально-технічна база кафедри забезпечує якісне проведення всіх видів занять, передбачених навчальними планами та програмами.
  В навчальному процесі задіяні 4 комп'ютерних класи, з загальною кількістю персональних комп'ютерів понад 40 шт, приєднаних до мережі «Internet».

  БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

 • Гроші та кредит.
 • Фінанси.
 • Фінанси підприємств.
 • Інвестування.
 • Страхові послуги.
 • Фінансова діяльність суб\'єктів підприємництва.
 • Фінансовий аналіз.
 • Логістика.
 • Контролінг.
 • Інвестиційний аналіз.
 • Фінансовий менеджмент.
 • ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК КУРСІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ ФБСС

  ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

  Фінанси є життєво важливою системою в економіці та суспільстві в цілому. Налагоджені фінансові відносини є запорукою нормальної життєдіяльності суспільства. Фінанси відіграють важливу роль, тому що вони пронизують усе наше життя, з фінансовими категоріями ми зустрічаємось повсюди, адже до них належать податки, доходи, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, штрафи, фінансові санкції. Тому в останні роки спеціальність «Фінанси і кредит» отримала статус найпрестижнішої.
  Переваги спеціальності «Фінанси і кредит» в тому, що:
  • спеціаліст в галузі фінансів є бажаним на ринку праці;
  • професійна діяльність фахівця здійснюється у всіх сферах народного господарства і державного управління. Вона спрямована на обслуговування діяльності підприємств різних форм власності, банків, Державного казначейства, податкових органів, пенсійних фондів, страхових компаній, фінансових управлінь при органах місцевого самоврядування, інших бюджетних та позабюджетних установ;
  • об\'єктами професійної діяльності фахівця є майно, зовнішні зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати і фінансові результати діяльності організацій.
  Випускник має життєві перспективи тому що, отримавши диплом державного зразка зі спеціальності «Фінанси і кредит» у ЗДІА, він зможе мати високооплачувану роботу, кар'єрний ріст та бути конкурентоспроможним на ринку праці.
  Кар'єрограма для фінансиста

  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

  Фахівці за спеціальністю "Фінанси та кредит":
  • зможуть працювати в державних, сумісних, приватних підприємствах різних галузей народного господарства, банках, страхових, консалтингових компаніях;
  • здатні очолити економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств, наукових і проектних установ;
  • зможуть використовувати знання, уміння та навики в лабораторіях і центрах економічних досліджень, здатні виконувати аналітичну роботу та працювати фінансовими менеджерами.
  Спеціаліст з фінансів і кредиту здатний виконувати професійні роботи, обіймати первинні посади, перелік яких наведено в таблиці за "Національним класифікатором професій ДК 003-2010", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.
  Види економічної діяльності

  Професійна діяльність спеціаліста зі спеціальності "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами" на первинних посадах полягає у:
  • реалізації функції організації виробничо-фінансової діяльності підприємства шляхом забезпечення збалансованості активів та пасивів, інвестиційної діяльності, розрахунків з покупцями, постачальниками й бюджетом, заходів щодо мінімізації фінансових ризиків (здійснення операторських і евристичних процедур праці);
  • здійсненні обліково - аналітичної роботи;
  • оперативному та перспективному плануванні та формуванні витрат, доходів, сплати податків, розподілу прибутків;
  • реалізація функцій контролю та керівництва підлеглими;
  • виконанні фінансових операцій з іпотекою, трастових та лізингових операцій
  • реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці.

  ОСНОВНІ БАЗИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

 • ВАТ «МК Запоріжсталь»;
 • ПАТ «Мотор Січ»;
 • КП "Запорізький завод високовольтної апаратури";
 • ПАТ «Запорізький завод Перетворювач»;
 • ПАТ КБ "ПриватБанк";
 • ПАТ КБ "Ерсте Банк";
 • ПАТ КБ "Реал Банк";
 • ПАТ КБ "Восток Банк";
 • ПАТ КБ "Райффайзен Банк Аваль";
 • АТ "Ощадбанк";
 • Пенсійний фонд України.

 • zdia
  Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                       
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020